Отговорници на курсове по специалности в Технически факултет, в които се обучават студенти - чуждестранни граждани:

доц. д-р Антон Стоилов - antonstoilov@swu.bg

  • ОКС "Бакалавър": Електроника

доц. дтн Петър Апостолов - p_apostolov@swu.bg

  • ОКС "Доктор": Компютърни системи, комплекси и мрежи

гл. ас. д-р Фатима Сапунджи - sapundzhi@swu.bg

  • ОКС "Бакалавър": Компютърни системи и технологии и Комуникационна техника и технологии
  • ОКС "Магистър": Компютърни системи и технологии

ас. д-р Павел Джунев - djunev@swu.bg

  • ОКС "Бакалавър": Компютърни системи и технологии и Комуникационна техника и технологии
  • ОКС "Бакалавър": Комуникационна техника и технологии

ас. д-р инж. Благойка Пълева - bip_k@swu.bg

  • ОКС "Бакалавър": Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
Последна промяна: 2017-02-28