Отговорници на курсове по специалности в Природо-математически факултет, в които се обучават студенти - чуждестранни граждани, за оперативно ръководство и контрол на административното и образователното обслужване са както следва:

доц. д-р Илинка Димитрова - ilinka_dimitrova@swu.bg

 • ОКС "Бакалавър": Математика и информатика, Математика;
 • ОКС "Магистър": Технологии на обучението по математика и информатика, Икономическа математика;
 • ОНС "Доктор": Математически анализ, Алгебра, Математическо моделиране и приложения на математиката;

гл. ас.  д-р Радослава Кралева - rady_kraleva@swu.bg

 • ОКС "Бакалавър": Информатика, Информационни системи и технологии;

гл. ас. д-р Велин Кралев - velin_kralev@swu.bg

 • ОКС "Магистър": Информатика;

доц. д-р Иван Тренчев - trenchev@swu.bg

 • ОКС "Магистър": Биоинформатика, Бизнесинформатика и иконометрия;
 • ОНС "Доктор": Информатика, Изследване на операциите;

доц. д-р Елена Каращранова - helen@swu.bg

 • ОКС "Магистър": Информационни технологии в екологията

проф. д-р Марио Митов - mitovmario@swu.bg
гл. ас. д-р Мая Чочкова - mayachochkova@swu.bg

 • ОКС "Бакалавър": Химия, Медицинска химия, Химия и физика;
 • ОКС "Магистър": Биологично активни вещества и лекарствени средства, Метрология в химията, Химия и екология;
 • ОНС "Доктор": Неорганична химия, Органична химия;

доц. д-р Иван Дреновски - idri@swu.bg

 • ОКС "Бакалавър": География и регионална политика, Екология и опазване на околната среда, География и история;
 • ОКС "Магистър": Регионално развитие, Екология и опазване на околната среда, Природно и историческо наследство, Информационни технологии в екологията;

доц. д-р Лидия Сакелариева - sakelarieva.lidia@swu.bg :

 • ОНС "Доктор": Икономическа и социална география, Природна география, Екология и опазване на околната среда, Картография и тематично картографиране, Географски информационни системи.
Последна промяна: 2015-12-18