Отговорниците на курсове, по специалности във Факултет "Обществено здраве и спорт", в които се обучават студенти - чуждестранни граждани, за оперативно ръководство и контрол на административното и образователното обслужване, са както следва:

КАТЕДРИ  И  ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

Кинезитерапия:

Гл.ас. Кристина Грънчарска - ОКС "бакалавър" (Б) и "магистър" (М)

 • Кинезитерапия - Б
 • Кинезиология - М
 • Спортна кинезиология - М

Спорт:

Христо Николов - ОКС "магистър" (М)

 • Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици - М
 • Спортна анимация - М

Логопедия:

Ас. Анна Андреева - ОКС "бакалавър" (Б) и "магистър" (М)

 • Логопедия (Речева и езикова терапия, Речева и езикова патология) - Б, M
 • Логопедичен мениджмант и гласови и плавностни нарушения - M
 • Слухова и говорна рехабилитация след кохлеарна имплантация - M

Медико-социални науки: ОКС "бакалавър" (Б) и "магистър" (М)

Гл.ас. д-р Екатерина Митова -

 • Социални дейности - Б, M
 • Психо-социална рехабилитация - M
 • Социално посредничество - M
 • Социално подпомагане  - M
 • Социална работа при социално-значими заболявания  -  M
Последна промяна: 2015-09-07