Списък на заболявания, които може да затруднят практикуването на придобитата професионална квалификация по специалности

І. При кандидатстване в университета за педагогически специалности, кандидат-студентът декларира, че не страда от заболявания в съответствие с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалисти, както и всички останали длъжности в детските градини, в училища, в центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа, както следва:

1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения;

2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;

3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени);

4. епилепсия - чести припадъци и промяна на личността;

5. персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна;

6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;

7. разстройства на сексуалното влечение - педофилия;

8. органични психични разстройства - деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции;

9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.

 

ІI. При кандидатстване в университета кандидат-студентът декларира, че е информиран за заболявания, които ще направят изключително трудно или невъзможно практикуването на придобитата професионална квалификация по следните специалности:

1. Тежки зрителни увреждания или разстройство в цветоусещането

- за специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Мода", "Химия и физика", "Химия", "Медицинска химия", "Филмово и ТВ операторство", "Филмов и ТВ монтаж", "Филмова и ТВ режисура", "Акушерка", "Медицинска сестра", "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия".

2. Тежка или пълна парализа на говорните органи; тежко заекване или спазми на говорните органи; тежки зрителни увреждания; тежки слухови увреждания, които не могат да се компенсират с лечение или слуховопротезиране:
- за специалност Логопедия.

3. Доказани алергични заболявания, имащи отношение към работа с химикали:

- за специалностите "Химия и физикa", "Химия", "Медицинска химия"

4. Тежка слухова аномалия, която не може да се коригира с лечение или слухова протеза:

- за специалността "Електронни технологии в музиката", "Изпълнителско изкуство"

5. Тежки заболявания на сърдечносъдовата и дихателната системи, тежки неврологични и психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението

- за специалност "Кинезитерапия"

6. Тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и лица с некомпенсирани увреждания на опорно-двигателния апарат, с разстройства в цветоусещането, слуха и говора

- за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"

7. Неврологични, психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението и с говорни и слухови разстройства

- за специалност "Национална сигурност"

8. За всяка специалност:

- тежко психическо или тежко неврологично заболяване

Последна промяна: 2021-02-01