Класиране на кандидати за обучение по магистърски програми  в Технически факултет за зимен семестър на учебната 2021/2022 год.

І. ПН 1.3. Педагогика на обучението по….

Магистърска програма КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Мария Миткова Гигенска
 2. Малинка Иванова Йорданова
 3. Тодор Димитров Карабойчев
 4. Мариела Димитрова Стоянова
 5. Каролина Венциславова Венчева

Освободени от заплащане на такси, съгласно ПМС 283/19.08.2021 г.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Милена Стаменова Иванова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 980 лева.

ІІ. ПН 5.1. Машинно инженерство

Магистърска програма ИНЖЕНЕРНА БЕЗОПАСНОСТ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Василка Стоименова Гошева
 2. Мартин Ивайлов Петров

Същият следва да заплати семестриална такса в размер на 390.00 лв.

Магистърска програма АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Димитър Иванов Любчов
 2. Страхил Благоев Гроздилов
 3. Иван Георгиев Иванов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 390.00 лева.

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Костадин Йорданов Стоянов
 2. Георги Иванов Глушков
 3. Димитър Георгиев Владимиров

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1 139.00 лева.

ІІІ. ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Магистърска програма ЕЛЕКТРОНИКА

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Людмил Петров Георгиев
 2. Кирил Малинов Стоименов
 3. Николай Божидаров Конев
 4. Борис Юлиянов Раев
 5. Божидар Костадинов Стоилов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 390.00 лева.

ІV. ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Магистърска програма КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Денис Ангелов Деливерски
 2. Костантина Иванова Цветанова
 3. Паулина Николаева Игнатова
 4. Данаил Валентинов Митев -

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 475.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Деян Юлиев Велинов

Студентът   следва да заплати семестриална такса, както следва:

-           За първи и втори семестър уч. 2021/2022 год. такса в размер на 475.00 лева /четиристотин седемдесет и пет/ лв.

-           За трети и четвърти семестър уч. 2022/2023 год. такса в размер на 1525.00 лева /хиляда петстотин двадесет и пет/ лв.

Магистърска програма КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Благовест Антонов Наполеонов
 2. Димитър Иванов Димитров
 3. Арсо Арениев Чангалов
 4. Петър Богданов Николов
 5. Димитър Владимиров Козарски

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 475.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Георги Атанасов Кортов
 2. Николай Георгиев Кондуров

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1 525.00 лева

Записване: В учебен отдел /УК-1 стая 606 - за специалностите Кариерно развитие и предприемачество, Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия, Автотехническа експертиза, Комуникационна техника и технологии, Инженерна безопасност, Електроника, стая 465 - за специалност Компютърни системи и технологии /

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.
 6. Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2021-09-30