Макар и да не принадлежи географски към района на Пирин, монтираният в близост до ледника Дебели намет в планината Дурмитор температурен датчик EASYLOG 40KH е част от мониторинговите наблюдения на малки ледници на Балканите, поради което поместваме тук получената от него информация. Още повече че основната идея на тези измервания е да правят възможно сравняването на климатичните показатели в места със сходни екологични условия - в случая такива за образуване на ледници.

Ледникът Дебели намет се намира в дълбок циркус в планината Дурмитор в Черна гора, част от Динарските планини (фиг. 1). Долният край на ледника, който обичайно е с дължина до 300 метра, лежи едва на 2030 м н. в., докато най-високите върхове на околните била се издигат до 2450 м н. в. Това означава, че ледникът Дебели намет съществува на височина до 400 м по-ниска от тази, при която е микроледник Снежника в Пирин. На какво се дължи съществуването на черногорския ледник при размери обикновено до 4-5 пъти по-големи от тези на Снежника?

Отчасти на разлики в географската ширина - Дебели намет се намира на около 1,5° по-на север от Снежника, но като цяло такава разлика е доста незначителна. Най-съществените фактори обаче са температурите и валежите. За валежите няма непосредствена информация от измервания, но се смята, че годишните суми за района на Дурмитор са около 2,5 пъти по-големи от тези в Пирин при сходен валежен режим, тоест приблизително същото се отнася и за зимните валежи, които осигуряват приход на сняг.

Durmitor1

Фигура 1. Местоположение на ледник Дебели намет в планината Дурмитор, Черна гора, и на температурния датчик (жълтата точка)

За подхранването на ледниците обаче от значение е не само зимната валежна сума, но и големината на снегосъбирателния басейн. За Дебели намет големината на този басейн е около 6 пъти по-голяма от площта на самия ледник. Тоест, теоретично при средна сума от 1500 мм за зимния сезон полученият еквивалент върху повърхността на ледника след падането на лавините може да достигне 9000 мм. При Снежника площта на снегосборния басейн превишава площта около 18 пъти, което значи че при теоретична снежна сума от 700 мм резултатната сума върху самия микроледник след падането на лавините може да достигне 12 600 мм! Разбира се, тези изчисления са изключително груби, но тяхната идея е да се направи сравнение между условията при двата ледника.

Единствената сигурна информация е тази за температурите, благодарение на действащата към лаборатория "Климат и води" на Катедра ГЕООС в ЮЗУ стационарна апаратура.

Durmitor2

Ледникът Дебели намет в планината Дурмитор - септември 2018 г.

Датчикът при ледник Дебели намет беше монтиран на 5 октомври 2017 г. в морената в непосредствена близост до ледника. Фигура 2 представя информацията, получена от датчика за периода 5 октомври 2017 г. - 12 септември 2018 г. Показано е сравнение с данните за същия период от датчика при микроледник Снежника (фиг. 3).

Durmitor3

Фигура 2. Температура на земната повърхност при ледник Дебели намет, планина Дурмитор (Черна гора)

През октомври 2017 г., след залагането на датчика, се очертава един доста топъл период, в който температурата по обяд достига 5 - 9°С (максимум +9,2°С на 17 октомври). В края на месеца следва значително понижение на температурите, но без снежна покривка ("сух студ"), при което на земната повърхност се отчитат отрицателни стойности. Абсолютният минимум за периода на наблюдение: -7,7°С, е отбелязан на 31 октомври в 6:30 часа сутринта. От началото на декември става изравняване на денонощния ход при температурни нива между -1,5°С и -0,5°С, което говори за тънка снежна покривка. В периода от 17.12.2017 г. до края на юли 2018 г. датчикът се намира под дебел сняг. На 3 август 2018 г. температурата най-сетне се отклонява от нулата и скача рязко нагоре, като изведнъж се появява отчетлив денонощен ход. Този момент бележи окончателното стопяване на снежната покривка. Датчикът не отчита затопляне до пълното й изчезване, тъй като при изпарението и топенето на снега се консумира топлина.

На фигура 2 добре се очертава периодът с дебела снежна покривка (17.12.2017 - 3.08.2018 г.), който е с продължителност 230 дни, а към него могат да се добавят и още 16 дни от декември 2017 г., в които най-вероятно над датчика е имало тънка снежна покривка, при което общата продължителност на периода на снегозадържане за 2017/2018 г. става 246 дни. Този период е по-малък от аналогичния при Снежника (274 дни). От гледна точка на ледника обаче към периода на натрупване може да се отнесат и дните от 24.10 до 30.11 (още 38 дни), в които температурите са под 0°С и топене няма. Така общата продължителност на акумулационния сезон при Дебели намет за балансовата 2017/18 година може да се приеме за 284 дни.

Durmitor4Durmitor5

Фигура. 3. Сравнение между температурите на земната повърхност при микроледник Снежника (кафявата линия) и ледник Дебели намет (синята линия) за лятото на 2018 г.

Фигура 3 показва конкретно развитието на температурите при микроледник Снежника в Пирин и ледник Дебели намет в Дурмитор за последното лято. Прави впечатление, че освобождаването от снежна покривка на Дебели намет става три седмици по-късно от това при Снежника. Активният сезон на топене при черногорския ледник започва чак в началото на август, поради изключително сенчестото изложение и дебелия сняг, натрупан от големите валежи.

Летният ход на датчика при Дебели намет показва амплитуди в течение на денонощието най-често между 4 и 6°С. Абсолютният максимум: +12,6°С, е отчетен на 2 септември 2018 г. в 14:30 часа.

Дебели намет - от "птичи поглед"- септември 2018 г.


Последна промяна: 2018-12-14