Измерванията на температурата на земната повърхност започват на 15 септември 2016 г. с монтирането на датчик в метеорологичната клетка и сензор с 2 м кабел, разположен при земята. За съжаление работата на измервателната апаратура се прекратява на 17 септември 2017 г., когато злосторници отрязват кабела и сензорът изчезва.

01 t

Фигура 1. Температура на земната повърхност на вр. Вихрен за периода 15.IX.2016 - 17.IX.2017 г.

Регистрираният ход на температурата на земната повърхност (фиг. 1) дава възможност ясно да се отдели периодът с летни условия и положителни температури от времето със зимни условия (температура по-малка или равна на 0°С). При температура около 0°С и липса на денонощни колебания датчикът се намира под дебела снежна покривка. От общо 113 дни със снежна покривка дебелината й е била значителна в 59 дни (основно в периода 1.V - 13. VI), а в други 54 дни тя е била тънка (вероятно под 20 см). При тези условия датчикът регистрира стойности между -1 и  -3°С при липса на колебания в течение на денонощието. В периода от м. ноември 2016 г. до края на м. март 2017 г. снежна покривка на върха е отсъствала или е била със съвсем незначителна дебелина. Причината за това може да се търси в силните ветрове на върха, които отвяват снега.

За летния период денонощната температурна амплитуда при земната повърхност е най-често около 3 до 5°С, с добре изразен минимум в 5-6 часа сутринта и максимум в 12-14 часа. Абсолютният максимум: +14,1°С, е регистриран в 14 часа на 5.VIII.2017 г, а минимумът от -13,0°С е бил на 30.XII.2016 г. през деня.

Средната температура за периода на действие на датчика, който е практически една година, е -0,35°C, докато температурата на въздуха за същия период е -1,9°С.

Правят впечатление значително по-високите стойности на температурата на земната повърхност за зимните месеци (фиг. 2). Причина за наблюдаваната разлика е задържането на снежна покривка и изолиращата роля на снега, въпреки че на върха условията за задържане на сняг са възможно най-неблагоприятни поради силните ветрове. Последният факт се илюстрира от данните за броя на дните със снежна покривка по месеци (таблица 2). Този брой е изчислен въз основа на дните, в които температурата, регистрирана от датчика, е близка до 0°С и няма денонощен ход.

02 t

Фигура 2. Средномесечни температури (°C) за земната повърхност и почвата на вр. Вихрен

Таблица 1. Брой дни със снежна покривка на вр. Вихрен по месеци за периода X.2016-VIII.2017 г.

Година и месец

2016

2017

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Общо

13

3

0

0

0

23

30

31

13

0

0

113

Последна промяна: 2018-12-14