З  А  П  О  В  Е  Д

№ 865

Благоевград, 06.04. 2012 година

 

 

 

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост във връзка проведената процедура за отдаване под наем на недвижим имот - публична дължавна собственост под управление на ЮЗУ "Неофит Рилски",  Протокол от 04.04.2012 г. от заседание на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване, определена със заповед № 312 / 01.03.2012 година,

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

 

"ТИП ТОП" ЕООД, Благоевград за наемател на обект, находящ се  в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Учебен корпус № 1, ет. 3, представляващ 360 кв.м. застроена площ, от които 265 кв.м. са закрита застроена площ и 95 са открита площ (тераса),  с предназначение  за кафе-сладкарница, с месечна наемна цена 13334.99 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и четири лева и 99 ст./ без ДДС.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на помощник-ректора - Николай Тахов.

 

 

 

РЕКТОР /п/

Проф. д.н. Иван Мирчев


Последна промяна: 2017-09-05