З  А  П  О  В   Е  Д

№ 312

Благоевград, 01.03.2012 година

 

 

На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 5 и чл. 43 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

 

Р  Е  Ш  И  Х:

Откривам процедура и утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от четири  години на обект - публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Учебен корпус № 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 360 кв.м. застроена площ, от които 265 кв.м. са закрита застроена площ и 95 кв.м. са открита площ (тераса), с предназначение за кафе-сладкарница,  първоначална месечна наемна цена в размер на 10000.00 (десет хиляди)  лева без ДДС.

Критерии за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 02.04.2012 г., в "Обща канцелария" - ст. 202, ул. Иван Михайлов - 66, ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 04.04.2012 г. от 10.00 часа в Заседателната  зала на Ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66 .

Определям депозит за участие в търга в размер на 100.00 (сто)  лева.

Оценяването и класирането на постъпилите предложения да стане съгласно условията, посочени в документацията.

Всяка седмица, от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 10 до 12 часа и от 13 до 15 часа,  допускам оглед на обекта в присъствието на длъжностно лице.

Документацията за участие в търга се закупува в срок до тридесет дни от публикуването на обявата, срещу заплащане на такса в размер на 20 лева с включен ДДС, платим в касата - ст. 206, в сградата на Ректората, ул. Иван Михайлов - 66, Благоевград.

Обявата и утвърдената тръжна документация за участие да бъдат публикувани на сайта на университета.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

РЕКТОР /п/

Проф. д.н. Иван Мирчев

Последна промяна: 2017-09-05