Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект - публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 60А, студентско общежитие № 1, представляващ застроена площ с предназначение за помощно помещение - 8 (осем) кв.м., и площ за инсталиране на антенно-фидерни съоръжения на по-ниското тяло на сградата, първоначална месечна  наемна цена 500.00 (петстотин) лева без ДДС.

Критерии за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 02.09.2010 г., в "Обща канцелария" - ст. 202, ул. Иван Михайлов - 66, ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 03.09.2010 г. от  10.00 часа в заседателната  зала на ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 .

Оценяването и класирането на постъпилите предложения да стане съгласно условията, посочени в документацията.

Депозит за участие в търга е парична сума в размер на 50 (петдесет)  лева, внесени по банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: "Интернешънъл Асет Банк" АД - клон Благоевград, IBAN  -  BG42IABG 74583100211100, BIC - IABGBGSF.

Оглед на обекта се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа,  в присъствието на длъжностно лице.

Документацията за участие се закупува в срок до 01.09.2010 г., срещу заплащане на такса в размер на 60 лева, с включен ДДС, платима в касата - ст. 206, в сградата на ректората, ул. Иван Михайлов - 66, Благоевград.

Обявата и утвърдената тръжна документация за участие са публикувани на сайта на университета в рубрика Информация за обяви и конкурси.

Последна промяна: 2017-09-05