Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии

за учебната 2019/2020 година

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

30.09.2019 г. - 24.01.2020 г.

Ваканция

2 седмици

23.12.2019 г. - 03.01.2020 г.

Изпитна сесия

3 седмици

27.01.2020 г. - 14.02.2020 г.

Поправителна сесия

1 седмица

17.02.2020 г. - 21.02.2020 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

24.02.2020 г. - 05.06.2020 г.

Изпитна сесия

3 седмици

08.06.2020 г. - 26.06.2020 г.

Поправителна сесия

1 седмица

29.06.2020 г. - 03.07.2020 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от IV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

06.07.2020 г. - 10.07.2020 г.

Годишна ликвидационна сесия

- за студентите от IV и V курс

- за студентите от I до III курс

1 седмица

 

01.09.2020 г. - 11.09.2020 г.

14.09.2020 г. - 30.09.2020 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР


 

 

Учебни занятия

3 седмици

02.09.2019 г. - 20.09.2019 г.

Изпитни сесии- редовна сесия

2 седмици

28.10.2019 г. - 08.11.2019 г.

- поправителна сесия

2 седмици

02.12.2019 г. - 13.12.2019 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

27.01.2020 г. - 14.02.2020 г.

Изпитни сесии

 

 

- редовна сесия

2 седмици

16.03.2020 г. - 27.03.2020 г.

- поправителна

2 седмици

11.05.2020 г. - 22.05.2020 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от IV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

06.07.2020 г. - 10.07.2020 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2020 г. - 11.09.2020 г.

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"/

Предварителна

Редовна

Поправителна

13.07.2020 г. - 24.07.2020 г.

14.09.2020 г. - 25.09.2020 г.

08.02.2021 г. - 25.02.2021 г.

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"

Редовна

Поправителна

14.09.2020 г. - 18.12.2020 г.

08.02.2021 г. - 14.05.2021 г.

Забележка:

1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал. 3 от ПОД, се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

2. По преценка на ръководствата на основните звена, за специалности в задочна форма на обучение, където хорариумът на дисциплините е повече от 50% от хорариума за редовно обучение, очните занятия могат да се променят спрямо графика с една седмица.

3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали влизат в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина по възможност да се вмести в рамките на графика за държавните изпити и да се съобрази с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, в които това не е възможно, се изготвят графици по факултети, които да бъдат представени при зам.-ректора по образователните дейности и в Дирекция "Образователни дейности".

5. Да не се насрочват учебни занятия с магистри и семестриални и държавни изпити в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити, съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2020-08-24