Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2021/2022 година

І. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

27.09.2021 г. - 21.01.2022 г.

Ваканция

2 седмици

24.12.2021 г. - 06.01.2022 г.

Изпитна сесия

3 седмици

24.01.2022 г. - 11.02.2022 г.

Поправителна сесия

1 седмица

14.02.2022 г.- 18.02.2022 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

21.02.2022 г.- 03.06.2022 г.

Изпитна сесия

3 седмици

06.06.2022 г.- 24.06.2022 г.

Поправителна сесия

1 седмица

27.06.2022 г.- 01.07.2022 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

04.07.2022 г. - 08.07.2022 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2022 г.- 09.09.2022 г.

ІІ. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

07.09.2021 г. - 26.09.2021 г.

Изпитни сесии

 

 

- редовна сесия

2 седмици

18.10.2021 г. - 29.10.2021 г.

- поправителна сесия

2 седмици

29.11.2021 г. - 10.12.2021 г.

2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

24.01.2022 г. - 13.02.2022 г.

Изпитни сесии

 

 

- редовна сесия

2 седмици

14.03.2022 г. - 25.03.2022 г.

- поправителна сесия

2 седмици

09.05.2022 г. - 20.05.2022 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от ІV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

04.07.2022 г. - 08.07.2022 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2022 г.- 09.09.2022 г.

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"/

Предварителна

Редовна

Поправителна

11.07.2022 г. - 22.07.2022 г.

12.09.2022 г.  - 23.09.2022 г.

06.02.2023 г. - 17.02.2023 г.

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"

Редовна

Поправителна

12.09.2022 г.  - 12.12.2022 г.

06.02.2023 г. - 12.05.2023 г.

Забележка:

1. На основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за образователните дейности, допълнителна поправителна сесия се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

2.  Провеждането на очните занятия да се извърши в рамките на календарния графика с начало и край на учебните занятия, определени от ръководствата на основните звена.

3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали влизат в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина се определя в рамките на графика за държавните изпити и се съобразява с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, при които това не е приложимо, се изготвят графици по факултети, които се представят при заместник-ректора по образователните дейности и в Дирекция "Образователни дейности".

5.  Учебни занятия с магистри, семестриални и държавни изпити, не се насрочват за провеждане в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2021-08-31