Календарен  график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2020/2021 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

01.10.2020 г. - 22.01.2021 г.

Ваканция

2 седмици

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г.

Изпитна сесия

3 седмици

25.01.2021 г. - 12.02.2021 г.

Поправителна сесия

1 седмица

15.02.2021 г. - 19.02.2021 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

15 седмици

22.02.2021 г. - 04.06.2021 г.

Изпитна сесия

3 седмици

07.06.2021 г. - 25.06.2021 г.

Поправителна сесия

1 седмица

28.06.2021 г. - 02.07.2021 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от IV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

05.07.2021 г. - 09.07.2021 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2021 г. - 10.09.2021 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебен процес

Продължителност

Период

І. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

31.08.2020 г. - 30.09.2020 г.

Изпитни сесии- редовна сесия

2 седмици

19.10.2020 г. - 30.10.2020 г.

- поправителна сесия

2 седмици

30.11.2020 г. - 11.12.2020 г.

ІІ. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия

3 седмици

25.01.2021 г. - 12.02.2021 г.

Изпитни сесии

 

 

- редовна сесия

2 седмици

15.03.2021 г. - 26.03.2021 г.

- поправителна

2 седмици

10.05.2021 г. - 21.05.2021 г.

Извънредна ликвидационна сесия за студентите от IV курс, за да могат да се явят на юлската предварителна държавна изпитна сесия

1 седмица

05.07.2021 г. - 09.07.2021 г.

Годишна ликвидационна сесия

1 седмица

01.09.2021 г. - 10.09.2021 г.

ІІІ. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ, ДИПЛОМИРАЩИ СЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР" /БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"/

Предварителна

Редовна

Поправителна

12.07.2021 г. - 23.07.2021 г.

13.09.2021 г. - 24.09.2021 г.

07.02.2022 г. - 25.02.2022 г.

ІV. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО"

Редовна

Поправителна

13.09.2021 г. - 17.12.2021 г.

07.02.2022 г. - 13.05.2022 г.

Забележка:

1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал. 3 от ПОД, се разрешава от ректора след обосновано предложение от основното звено и се обявява и организира от основното звено. Допълнителната сесия е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените сесии в настоящия календарен график.

2. Провеждането на очните занятия да се извърши в рамките на периода от 31.08.2020 г. - 30.09.2020 г. с начало и край на учебните занятия, определени от ръководствата на основните звена.

3. Обявените официални национални празници са почивни дни за студенти и преподаватели, независимо дали влизат в рамките на сесиите, учебните семестри или очните занятия.

4. Графикът за практическите държавни изпити в училище и в детска градина по възможност да се вмести в рамките на графика за държавните изпити и да се съобрази с графиците на учебния процес на училищата и детските градини. За сесиите, в които това не е възможно, се изготвят графици по факултети, които да бъдат представени при зам.-ректора по образователните дейности и в Дирекция "Образователни дейности".

5. Да не се насрочват учебни занятия с магистри и семестриални и държавни изпити в дните, определени за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити, съгласно Правилника за прием на студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2021-05-25