УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"-БЛАГОЕВГРАД

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Югозападния университет "Неофит Рилски":

 1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 2. съгласно актове на Министерския съвет;
 3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 9 от Закона за висшето образование (ЗВО).

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет. За подробна информация посетете www.minedu.government.bg /

Приемането на кандидатите граждани на държави от  Европейския съюз и  Европейското икономическо пространство за студенти  по желаните специалности  се извършва  при условията определени за български граждани с конкурсен изпит и класиране.

Прием на лица с двойно гражданство - едно от които е българско, може да се извършва по реда и условията за българските кандидат-студенти, или по реда на чуждестранни граждани.
Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определените за чужденци такси, когато са приети при условие и ред, определени за чуждестранни граждани.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО, подават документите си в Югозападния университет "Неофит Рилски", Ректорат, стая 102 в срок до 1 септември в годината на кандидатстването.

Необходими документи за кандидатстване за кандидати по чл. 95, ал. 8 от ЗВО:

 1. Заявление (по образец).
 2. Копие от документ за завършено средно образование и от приложението с оценките.

Минималният среден успех от балообразуващите за съответната специалност предмети в дипломата за средно образование на кандидата не може да бъде по-нисък от 62% от максималната оценка по системата на оценяване в страната, в която е придобито средното образование, т.е оценка "добър".

 1. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 2. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в България - за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка.
 3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
 4. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско.
 5. Пет снимки.
 6. Копие от документ за самоличност.

Документите по т. 2, 3 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език. Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език на чуждестранните студенти, одобрени за обучение в Югозападния университет "Неофит Рилски", се провежда от университета. Обучението по български език завършва с изпит /писмен и устен/, който се полага пред комисия. На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Свидетелство /съгласно образец, регистриран в МОН/, необходим за записването на чуждестранните студенти в първи курс.

Таксата за езиков курс е 3000 €.

Чуждестранните граждани, приети за студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски", могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини.

Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.

Последна промяна: 2019-01-16