"Понастоящем обучението в катедрата се осъществява от 15 преподаватели на основен трудов договор, от които 9 доценти, 5 главни асистенти и 1 асистент - всички с докторска степен. Гост-преподаватели в катедрата са проф. д-р Мария Шишманова, доц. д-р инж. Михаил Михайлов."

Образователно-квалификационна степен ''Бакалавър''

В катедра ''ГЕООС'' се обучават студенти в три специалности:

Курсът на обучение и за трите специалности е четиригодишен (редовна форма на обучение) с възможност за продължаване на обучението в магистърски програми и придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър".

Образователно-квалификационна степен''Магистър''

Катедра ''ГЕООС'' провежда обучение в пет магистърски програми:

Курсът на обучение в магистърските програми е 2 семестъра за завършилите ОКС "Бакалавър" в съответното професионално направление и 4 семестъра за завършили други специалности.

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър.

Обучението на студентите се осъществява по утвърдените Учебни планове и Учебните програми по отделните дисциплини в тях, в съответствие със съвременните образователни изисквания и кредитната система ECTS.

Катедра "География, екология и опазване на околната среда" ползва лекционни и семинарни (лабораторни) зали в Учебни корпуси I, ІІ и ІV.

Образователна и научна степен "Доктор"

Катедра "ГЕООС" предлага обучение в 4 докторантски програми:

Последна промяна: 2020-06-10