Центърът за нови медии и дигитална култура е обслужващо звено на ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград,  което се изгражда на програмна основа по проблеми с осигурено финансиране. Основан е по проект "Създаване на център нови медии и културно творчество в цифровата среда" и е утвърден от Академическия съвет на ЮЗУ "Неофит Рилски" с протокол № 27/ 17.11.2010 г..

Изграждането на Центъра е продиктувано от постоянно нарастващата обществена необходимост от подготовката на нов тип кадри за социално-културните и медийни практики, снабдени с необходимите знания, умения и компетентости за професионална и творческа реализация в развиващата се област на дигиталната медийна среда и култура, която непрекъснато се обогатява с нови форми и съдържания, с нови начини на употреба и разпространение.

Центърът е създаден в съответствие с мисията на Югозападния университет: "Да бъде особено значима и най-авторитетна отворена, модерна, динамична, научно-образователна и социално-културна институция в системата на висшето образование в Югозападна България и съседните региони на Балканите и Югоизточна Европа". В основата на неговото ситуиране в Университета са залегнали идеите за "съответствие с европейските стандарти", за "единство на научното изследване и обучението" и за "разгръщането на формите и перспективните технологии за продължаващо образование" -  трите концептуални акцента в стратегията за развитие на ЮЗУ "Н. Рилски".

Мисия, цели, задачи

Основната цел на Центъра за нови медии и дигитална култура е да подпомага ЮЗУ "Н. Рилски" в реализирането на различни дейности като организира и осъществява изследвания, квалификационни и консултантски услуги в  областта на новите медии и дигиталната култура, и, следвайки най-добрите практики за анализ, оценка и обучение в тази насока, да насърчава дигиталното творчество и допълнителната подготовка на студенти, специализанти, докторанти за придобиване на възможности за работа в новата мултимедийна среда, за създаване на умения и навици за използване на информацията и новите инструменти за комуникация.

Центърът си поставя като своя приоритетна задача да отговори на приетите от Европейския съюз програми и инициативи за изграждане на единно информационно общество, което се базира на все по-широко внедряване и по-ефективно използване на дигиталните технологии във всички области на икономическия, социалния и културния живот на обществото.

Центърът има намерението да подпомага и улеснява подготовката на студенти, специализанти, докторанти в процеса на изграждане на качествени теоретични и практико-приложни знания и умения за работа и творчество в интернет пространството, за развиване на техните научни и художествени нагласи за изследователски открития и творчески експерименти.

В Центъра се създават научно-изследователски и творчески звена, ориентирани към нужните на съвременното образование практически умения, към разгръщане на научни изследвания, на творчески иновативни дейности, основаващи се на дигиталните технологии.

С оглед подпомагане на дейността му в цялост или научно сътрудничество в областта на новите медии и дигиталната култура Центърът установява и поддържа контакти и връзки със сродни български, чуждестранни и международни звена и институции.

Центърът организира периодично научни конференции, семинари и пр. със съпътстващи художествено-творчески изяви на студенти, специализанти и докторанти в областта на дигиталните изкуства..

Центърът за нови медии и дигитална култура подпомага и осигурява допълнителни образователни и квалификационни услуги по смисъла на чл. 43 от ЗВО и вътрешните нормативни актове на Университета. Освен за студенти Центърът  предлага и  осъществява по изключение допълнителна квалификация за други лица съгласно ЗВО и вътрешните нормативни актове на Университета.

Учебен процес

В Центъра се предлага допълнителна квалификация по учебни дисциплини чрез следните форми:

 1. Краткосрочни:
  • еднократни лекции;
  • лекционни цикли   (лектории) с кратък срок и хорариум до 120 учебни часа;
  • курсове за квалификация с продължителност три месеца от 120 до 180 ч. учебни часа.
 2. Дългосрочни:
  • курсове за квалификация с продължителност два семестъра и с хорариум минимум   220 учебни часа.

Разработването на учебните планове и програми по отделните направления и квалификации за краткосрочните и дългосрочните форми се приемат от Факултетния съвет на Факултета по изкуствата и се утвърждават от Академичния съвет на ЮЗУ "Н. Рилски".

Успешно завършилите краткосрочни или дългосрочни квалификационни форми получават Сертификат или Свидетелство съгласно Наредбата за държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Управлени

 • Директор: доц. д-р Татяна Шопова, e-mail: centernewmedia
 • Експертно-консултативен съвет.

Научни публикации

 • "Нови медии и дигитална култура", Сборник от доклади, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2010.

Конференции, семинари, симпозиуми и др.

 • Научен семинар "Нови медии и дигитална култура", 21 октомври, 2010 г., Благоевград
 • Научен семинар с международно участие "Информационни и комуникационни технологии, медии и култура", 6 октомври 2011 г., Благоевград

 

Last modified: 2012-11-28