ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД

№ 2997

Благоевград, 29.11.2021 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 01.12.2021 година до 31.03.2022 година.

1. Преустановява се присъствено провеждане на учебните занятия.

2. Преустановява се провеждането на:

а) конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер;

б) всички масови мероприятия - музикални, фестивали и други с такъв характер;

в) колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

3. Преустановява се присъственото провеждане на конкурси и процедури по смисъла на Закона за развитие на академичния състав.

4. Въведените противоепидемични мерки по т. 1, т. 2 и т. 3 могат да не се прилагат, когато:

4.1. 100 процента от участниците (преподаватели, студенти, други лица) в съответния обект са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и

4.2. ректорът/ръководителят на основното звено/заместник-ректорът/помощник-ректорът е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане на обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

5. Учебните занятия се провеждат по утвърдените и обявени разписи в съответствие с решенията на ръководствата на основните звена, съгласувано с Дирекция "Образователни дейности".

6. Заседанията на колективните органи за управление се провеждат при възможност в електронна среда, присъствено или комбинирано като се осигури пряко и виртуално участие и/или при спазване на противоепидемичните мерки, на изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

7. Ръководителите на основните звена, на отделите и дирекциите създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, работата на компютърните и информационни системи и други присъщи. Служителите изпълняват дейностите дистанционно и/или присъствено, по график, представен от ръководителите на посочените звена и служби и одобрен от помощник-ректора.

8. Посещенията в Студентския стол, кафе клубовете в Учебен корпус № 1 и Учебен корпус № 8, Университетския център "Бачиново", Спортно-възстановителния център, Природо-научна станция "Предел" се осъществяват съобразно заповедта на министъра на здравеопазването.

II. Дейностите, които не са преустановени или се извършват по реда на т. I.4. се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-968 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

III. Заповедта влиза в сила от 01.12.2021 година.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, помощник-ректора и ръководителите на звена.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и на всички заинтересовани за сведение и за изпълнение.

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2021-11-30